Ща0ыр з6ъу аюызцъа!

 

  Щаюны7йа а0ы8 змоу анегативтъ процесс6ъа, зны-зынлагьы щщъын06арра ашьа6ъгылара изалымшо усуп щъа агъанагара6ъа раанкылара хы6ъкыс иамоуп щаи=каара а87ара.

Щара иащхамыш0ыроуп щщъын06арра ахьы8шымра шаиоуз акыр шы6ъса ажълар ры6ъ8ара иабзоураны, иагьшышьа6ъыряъяъоу зы6ьюыла а7еицъа ры8сы ах0ын7аны. Щара щаюны7йа щаизыйазаашьа6ъа р=ы и7аулоу акризис айалара азин щамаёам. Уи щщъын06арра юны7йала и7ызшъаауа усуп. Щаи=каара аусура=ы, ра8хьаёа инаргыланы, хы6ъкыс и6ънаргылоит ийоу аилибамкаара6ъа ра8ыхра, убри азы щхы иащархъалоит еиуеи8шым аметод6ъа – аи8ылара6ъа, астол гьежь6ъа, аконференциа6ъа.

Азакъан87аратъи анагёаратъи мчра6ъа рахь щинициатива6ъа рыла щрыдгылалоит. Щара ищалшо зегьы йащ7ароуп щабжьара ийоу аилибамкаара а0ы8 амамзарц азы. Еилащкаауеит  уи шымариам, убри азы ауп уи щхы6ък6ъа ра8хьа изщаргыло. Ал7шъа йаларц азы, ажъала мацара акъымкъа, усла зегьы щакзаара щар7абырглар ауп.

Иконкреттъу аусмюа8гатъ6ъа рыла иалыршатъуп щажълар реидкылара, щщъын06арра аи6ъырхара, уи а8хьайа а=иара шаиоуазы агъыяра ыргьежьтъуп. Абрайа шъара шъыцхыраарада щара акагьы щалшаёом, иащ0ахуп шъщадгыларц, шъагьааща8хьоит шъалаларц шъареи щареи еицащтъу Ареспубликатъ уаажъларратъ еи=каара «А*САДГЬЫЛ»

 

 

 ААЕ «А8садгьыл» аищабы

Беслан Ешба

Аилибамкаарала 8хьайа узцом…

Аконтакт:ъа

Адрес:  А8сны Ареспублика, Айъа а6, Лакоба имюаду, 5

А0ел: +7 840 226 33 55

Email:  apsadgil.rpo@gmail.com

Website:  http://apsadgil.com

АДУНЕИЗЕГЬТЪИ АЖЪАБЖЬ:ЪЕИ

А*СНЫТЪИ АЖЪАБЖЬ:ЪЕИ

ЕГЬЫР) АХЫ?ХЫР)А:ЪЕИ РЙЫНТЪИ